360° TOHOKU&TOKYO – local dishes / MIYAGI

360° TOHOKU&TOKYO – local dishes / MIYAGI